1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

5.1.  כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

5.2.  בוצעה באתר עסקה לרכישת מוצר, רשאי הרוכש לבטלה באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה (להלן: "הודעת הביטול") , החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר והכל בהתאם להוראות החוק. זכות רוכש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לרוכש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

5.3. הודעת ביטול עסקה, לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק, תעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול לחברה בכל אחת מהדרכים הבאות:

5.3.1. בהודעה בעל פה בטלפון מס'  03-5371061 בימים א' – ה' בין השעות 09:00-15:00.

5.3.2. בדואר אלקטרוני לכתובת  [email protected]. יש לוודא שהמייל התקבל במשרדי החברה.

5.3.3 בפקס שמספרו: 03-5371062. יש לוודא טלפונית כי הפקס התקבל במשרדי החברה.

5.4 בהודעת הביטול יפרט הרוכש את שמו, מספר הזמנה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון בו ניתן ליצור קשר עם הרוכש, פרטי אמצעי התשלום שבאמצעותו נרכש המוצר.

5.5. ביטל הרוכש את העסקה, תזכה החברה את אמצעי התשלום שבאמצעותו בוצעה ההזמנה. זאת, בניכוי דמי הביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק.

5.6. ההחזר יינתן תוך 7 ימי עסקים מקבלת המוצר במחסן הלוגיסטי של החברה.

5.7. על הרוכש להחזיר את המוצר וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה במקום העסק של החברה. עלות ההחזרה חלה על הרוכש ותשולם על ידו לחברה ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.

 

  1. ביטול העסקה על ידי החברה

6.1.  מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או את ההתקשרות עם המשתמש. במקרה שבו התקשרות בוטלה, לא יזכה המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד החברה. להלן המקרים:

6.1.1.  במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה.

6.1.2.  במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון" ו/או, עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.

6.1.3.  במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין, ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.